Centrul de Arta MORA ( More Opportunities for Romanian Artists)

Arheologie senzuală - Sensual Archeology

Raluca Băjenaru

B-dul Regina Elisabeta , nr 30 ( in gang)
www.centruldeartamora.ro /centruldearta.mora@gmail.com / 0724015905

Program: Sâmbătă - Duminică / Saturday - Sunday: h13.00 - 21.00

Raluca Băjenaru este castigatoarea expozitiei "Concept" din cadrul proiectului MORA Emerging 2016 dedicat tinerilor artisti la debut.
“Corpul are propria memorie, o memorie misterioasă, imposibil de accesat pentru că e pur fizică, străină limbajului. S-a format din miliardele de informații amestecate aleatoriu ale altor corpuri care au trăit înaintea mea - stră, stră-bunicii mei pe care îi port cu mine fără să știu, semnănându-le. ADN-ul meu, risipit pe oriunde, odată cu firele de păr, un cod unic, al corpului care SUNT, al corpului în care m-am trezit, ca într-o carcasă pe care nu am ales-o și pe care nu o pot părăsi; Buricul e amintirea primei separări, iar plexul solar - punctul din care respirația emană în lume independent de voința mea.„Arheologie senzuală” explorează primele limite de care mă lovesc în contactul cu lumea, limitele propriei pieli, limitele mecanismului incontrolabil al corpului care are o viață proprie, care ESTE viața, care aș vrea să-mi fie supus și căruia, de fapt, îi sunt supusă; explorează lumea de dinaintea conștiinței mele, lumea în care, ca nou-născut, respiram fără să știu că respir, lumea despre care nu am amintiri și care mi-a fost construită prin amintirile altora.  Caut în jurul meu - în oamenii din jurul meu, pe corpurile lor - aceste amintiri, asemeni unui arheolog care încearcă să descopere o istorie tăcută, nedescifrată, istoria unui prizonierat în captivitatea pielii, destinul de a nu-mi fi putut alege nașterea – pe care îl împărtășim cu toții. Este arheologia intimităților unice și efemere în care pătrund.Colecționez „fosile” ale buricelor, fire de păr pierdute, cuvinte inventate de copii și toate aceste „relicve” au pentru mine ceva senzual, nu în înțelesul erotic al termenului, ci, mai degrabă acea senzualitate tulburătoare pe care o asociez efemerității umane. Modul în care pielea noastră se transformă cu anii, îmbătrânind, în timp ce noi rămânem aceeași persoană, faptul că ne ascundem atât de mult sub haine, protejându-ne corpul de parcă ar fi un idol personal, faptul că, în mine, ca femeie, poate crește un corp străin care mai târziu va avea propria voință, ultima strângere de mână a unui muribund – toate acestea au pentru mine valoare unei senzualități care definește viața, aceeași senzualitate care face ca anotimpurile să se succeadă.
Caut urme, explorez ca arheolog această senzualitate incertă - relicvă sau viață a prezentului?
– încerc să o decodific, însă nu reușesc decât să o fac să se închidă mai mult.” Raluca Băjenaru
-----------
Centru de arta MORA este un spatiu de intalnire si dialog intre artisti, public si societate, un cadru de dezvoltare a artei contemporane, de explorare a artei ca mijloc privilegiat in procese educationale, un cadru dedicat explorarii si intaririi rolului esential al artei in dezvoltarea sociala si in dezvoltarea durabila.

english version

Raluca Băjenaru is the winner of the "Concept" exhibition, part of MORA Emerging 2016 project dedicated to the emerging artists.
“The body has its own memory, a mysterious memory, impossible to access because it is purely phyisical, foreign to the language. It was formed of the huge unknown information randomly put together, belonging to the bodies that lived before me – my great grandparents I carry with me without knowing, by inheriting their phyisical features. The DNA I am spreading everywhere with the hairs I lose, a unique code – belonging to the body I AM, to the body in which I woke up, as in a shell I never chose and which I cannot leave behind. The navel is the memory of my first separation and the solar plexus, the point from where my breath is released into the world, independent of my will.
„Sensual archeology” explores the first limits I come accross in my contact with the world, the limits of my own skin, the limits of the incontrolable mechanism of the body which has its own life, which IS life, which I would expect to be submissive and to which, instead, I must submit. It explores the world before my consciousness, the world in which, as a new-born,  I was breathing without knowing that I breathe, the world I have no memories about and which was built for me through other people’s memories.
I search – in people around me, on their bodies – these memories, just as an archeologist who tries to discover a silent history, yet undecyphered, the history of an emprisonment in the cage of the skin, the destiny to not have been able to choose my birth which we all share. It is the archeology of the unique and emphemeral intimities I discreetly explore.
I collect fossils of the navels, lost hairs, words invented by children and all these „relics” have for me something sensual, not in the erotic meaning of the word, but rather regarding that exciting sensuality I associate to human ephemerity. The way our skin transforms along the years while we remain the very same person, the fact that we hide so much under the clothes, protecting our body as if it would be a personal idol, the fact that myself, as a woman, can grow inside of me a foreign body which later will have its own will, the last hold of hand of a dying man – all these have for me a sensuality that defines life, the same sensuality that makes the seasons go round.
I search for traces, I explore as an archeologist this undefined sensuality – relic or life of the present? -  I try to decode it, but I succeed only in making it hide itself even more.”
------------
MORA Art Center is an appropriate space for meeting and dialogue between artists, the public and society, an environment proper for developing the contemporary art and for exploring art as a privileged means of educational processes, a framework dedicated to exploring and strengthening the essential role of art in a social and sustainable development.